17/09/2012

Sơ đồ chỉ dẫn

 SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN TRUNG TÂM TIM MẠCH
Cardiovascular Center infomation

TẦNG 6 6th floor KHOA VÔ SINH
(IVF sector)
TẦNG 5 5th floor KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC TIM MẠCH
(Department of cardio vascular Anesthesiology)
TẦNG 4 4th floor KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC TIM MẠCH
(Department of cardio vascular Thoracic Surgery)
TẦNG 3 3rd floor NỘI TIM MẠCH
(Department of Cardiology)
TẦNG 2 2nd floor CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC
NĂNG TIM MẠCH

(Department of Cardiac Exploration and radiology)

Quầy viện phí (payment counters)

TẦNG 1 1st floor TIM MẠCH CAN THIỆP
(Department of Emegeney interventional cardiology)

  mạch; Trung tâm tim mạch Huế; tim mạch Huế

[ In trang ]    [ Đóng lại ]